Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KONTRAHENTÓW

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Firma ECO TOP NAWIERZCHNIE SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zbożowa 42B, 40-657 Katowice.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych 
Wyznaczyliśmy Pełnomocników ds. ochrony danych osobowych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem maila: info@eco-top.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? 
Podane dane osobowe oraz Twoja historia transakcji dokonywanych w Eco Top są przetwarzane w celu:

realizacji umowy sprzedaży i zakupu przez naszą Firmę, wysyłania ofert i zamówień oraz informacji handlowej i marketingowej, wysyłania i korzystania z newslettera, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Firmy ECO TOP NAWIERZCHNIE SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności, w celu jego doskonalenia i rozwijania;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Firmy ECO TOP NAWIERZCHNIE SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Profilowanie, czyli oferty uzależnione od preferencji 
Nie profilujemy Twoich danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjacji umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po końcu roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy będziemy przechowywać w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia ewentualnych potencjalnych roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z umową lub innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli je przetwarzaliśmy na podstawie tzw. Zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Komu udostępniamy Twoje dane? 
Twoje dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane podwykonawcom Firmy ECO TOP NAWIERZCHNIE SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ odpowiedzialnym za realizację umowy (np. podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej, dostawcom usług i systemów informatycznych), firmom kurierskim, firmom księgowym, prawniczym, a także partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci:
Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Firma ECO TOP NAWIERZCHNIE SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania), prawo zażądania sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (gdy uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać).
Prawo ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowym wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw marketingowy: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wskazać nas swoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniem przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo żądania przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych). Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych 
Podane przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia i prawidłowej realizacji zawartej umowy, a także jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, o które prosimy możemy odmówić zawarcia umowy (z uwagi na brak wystarczających informacji do jej prawidłowego wykonania).